top of page
Search
  • Writer's picture萬昌 🚗 小編

Scania 貨車維修系列

話說上個月有好多Scania(紳佳)貨車因意外損毀要維修!終於今日搞掂大部份 !可以同大家分享下圖片 !當然因為上次小編Post完, 又多咗幾架Scania依家喺度整緊, 遲啲再補相俾大家睇!再次多謝各位嘅信任!🙏🙏🙏


以下全部都係維修前同維修後嘅高清圖片!📷📷📸


81 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page